Obchodné podmienky

obchodné spoločnosti Pavel Kovanda

so sídlom: Jílovice 113, Jílovice u Dobrušky 51772    

Identifikačné číslo: 73649546

zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestom Hradec Králové, oddiel 006459, vložka 2016

na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese www.krekry.com.ÚVODNÉ USTANOVENIA
 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") Pavla Kovandu, se Jílovice 113, Jílovice u Dobrušky 51772, s identifikačným číslom: 73649546, zapísaného v obchodnom registri vedenom Mestom Hradec Králové, oddiel 006459, vložka 2016 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z, Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.krekry.cz (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom webového rozhrania Shopify (ďalej len "webové rozhranie obchodu").
 2. Ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od týchto podmienok, môžu byť dohodnuté v kúpnej zmluve. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku.
 4. Predávajúci môže zmeniť alebo doplniť znenie obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.


ÚČET UŽÍVATEĽA

 1. Na základe registrácie kupujúceho na webovej lokalite môže kupujúci pristupovať k používateľskému rozhraniu. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len "používateľský účet"). Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 2. Pri registrácii na webovom sídle a pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný správne a pravdivo uviesť nasledovné údaje: meno a priezvisko, doručovaciu adresu, fakturačnú adresu, kontaktné údaje (e-mail a telefónne číslo). V prípade akejkoľvek zmeny je Kupujúci povinný aktualizovať údaje uvedené v užívateľskom konte. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.
 3. Prístup do používateľského účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom alebo jednorazovým kódom zaslaným na kontaktný e-mail používateľa. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o údajoch potrebných na prístup do svojho používateľského účtu.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím stranám používať používateľské konto.
 5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva svoj používateľský účet dlhšie ako 6 mesiacov alebo ak kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.


UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Všetky prezentácie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú informatívne a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.
 2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov a nákladov na vrátenie tovaru, ak ho vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť bežnou poštovou cestou. Ceny tovaru sú konečné a nezahŕňajú daň z pridanej hodnoty a všetky súvisiace poplatky. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu ich zobrazenia na webovom rozhraní obchodu. Ceny tovaru nie sú prispôsobované osobe kupujúceho na základe automatizovaného rozhodovania. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru a o spôsobe a čase dodania tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci Českej republiky. V prípade, že predávajúci ponúka bezplatné dodanie tovaru, je nárok na bezplatné dodanie tovaru zo strany kupujúceho podmienený zaplatením minimálnej celkovej kúpnej ceny tovaru, ktorý má byť dodaný, vo výške uvedenej vo webovom rozhraní obchodu. V prípade, že Kupujúci čiastočne odstúpi od Kúpnej zmluvy a celková kúpna cena tovaru, pri ktorom Kupujúci neodstúpil od Kúpnej zmluvy, nedosiahne minimálnu sumu potrebnú pre vznik práva na bezplatnú dopravu tovaru podľa predchádzajúcej vety, právo Kupujúceho na bezplatnú dopravu tovaru zaniká a Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu za dopravu tovaru.
 4. Na objednanie tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
  1. objednaný tovar (objednaný tovar kupujúci "vloží" do elektronického nákupného košíka vo webovom rozhraní obchodu),
  2. spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru,
  3. informácie o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru, informácie o nákladoch spojených s doručením tovaru (ďalej spoločne len "objednávka").
 5. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť vstupné údaje, ktoré kupujúci zadal do objednávky, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Dokončiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne a pravdivé. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa Kupujúceho").
 6. V závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, kúpna cena, predpokladané náklady na dopravu) je Predávajúci vždy oprávnený požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).
 7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácie), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
 8. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré Kupujúcemu vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša Kupujúci, a to bez rozdielu oproti základnej sadzbe.

CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu týmito spôsobmi:
  1. dobierka na mieste, ktoré kupujúci uvedie v objednávke;
  2. bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený v súhrne objednávky a v e-mailovej komunikácii po prijatí objednávky;
  3. v hotovosti prostredníctvom Shopify Payments;
  4. bezhotovostne prostredníctvom kreditnej karty;
  5. v hotovosti alebo kreditnou kartou pri osobnom odbere v expedičnej kancelárii;
 2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú podobnú platbu. Tým nie je dotknutý článok 4.6 Obchodných podmienok týkajúci sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.
 4. V prípade platby v hotovosti, na dobierku alebo na expedičnom úrade je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.
 6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že kupujúci nepotvrdí objednávku (článok 3.6), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 7. Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nie je možné kombinovať.
 8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru na platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Predávajúci vystaví daňový doklad - faktúru kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno od kúpnej zmluvy o dodávke okrem iného odstúpiť:
  1. tovar vyrobený podľa požiadaviek kupujúceho alebo prispôsobený jeho osobným potrebám,
  2. tovar podliehajúci rýchlej skaze alebo krátkodobej spotrebe, ako aj tovar, ktorý bol vzhľadom na svoju povahu po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
  3. tovar v zapečatených obaloch, ktoré zo zdravotných alebo hygienických dôvodov nie sú vhodné na vrátenie po tom, ako ich kupujúci porušil, a
  4. zvukovú alebo obrazovú nahrávku alebo počítačový program v zapečatenom obale, ak ho kupujúci porušil.
 2. Ak nejde o prípad uvedený v článku 5.1 Obchodných podmienok alebo o iný prípad, v ktorom nemožno od Kúpnej zmluvy odstúpiť, má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba iná ako dopravca prevezme tovar, alebo:
  1. posledný kus tovaru, ak si kupujúci v rámci jednej objednávky objedná viacero kusov tovaru, ktoré sa dodávajú samostatne,
  2. posledný kus alebo časť dodávky tovaru, ktorá pozostáva z viacerých kusov alebo častí, alebo
  3. prvá dodávka tovaru, ak sa v zmluve stanovuje pravidelné dodávanie tovaru počas dohodnutého obdobia.
 3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané v lehote uvedenej v článku 5.2 obchodných podmienok Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzky Predávajúceho alebo na e-mailovú adresu Predávajúceho.      .
 4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva zrušuje od začiatku. Kupujúci je povinný zaslať alebo odovzdať tovar predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, ak predávajúci neponúkol, že si tovar vyzdvihne sám. Lehota podľa predchádzajúcej vety je zachovaná, ak kupujúci odošle tovar pred jej uplynutím. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť bežnou poštovou cestou.
 5. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok vráti Predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim už pri vrátení tovaru Kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým Kupujúci súhlasí a Kupujúcemu nevzniknú ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako predávajúci dostane tovar alebo kupujúci preukáže, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.
 6. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 7. V prípadoch, kedy má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to až do doby, kým kupujúci neprevezme tovar. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
 8. Ak je kupujúcemu spolu s tovarom poskytnutý dar, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k tomuto daru zaniká a kupujúci je povinný dar spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu.

PREPRAVA A DODÁVKA TOVARU

 1. V prípade, že sa spôsob prepravy dohodne na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom prepravy.
 2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri jeho dodaní.
 3. V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné tovar doručiť opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade zistenia akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať. Tým nie sú dotknuté práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru a ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 5. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu upravovať osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak ich predávajúci vydal.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).
 2. Ak je predmetom kúpy hmotná hnuteľná vec, ktorá je spojená s digitálnym obsahom alebo so službou digitálneho obsahu takým spôsobom, že by bez nich nemohla plniť svoje funkcie (ďalej len "digitálna vec"), vzťahujú sa ustanovenia o zodpovednosti predávajúceho za vady aj na poskytovanie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, a to aj v prípade, ak ju poskytuje tretia osoba. To neplatí, ak z obsahu kúpnej zmluvy a povahy veci vyplýva, že sa poskytujú samostatne.
 3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že vec pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že vec:
  1. zodpovedá dohodnutému opisu, typu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam,
  2. je vhodný na účel, na ktorý ho kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil, a
  3. je dodaný s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.
 4. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že okrem dohodnutých vlastností:
  1. predmet je vhodný na účel, na ktorý sa bežne používa, a to aj s ohľadom na práva tretích strán, právne predpisy, technické normy alebo pravidlá priemyselnej praxe, ak neexistujú technické normy,
  2. vec zodpovedá svojím množstvom, kvalitou a inými vlastnosťami vrátane trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti obvyklým vlastnostiam vecí rovnakého druhu, ktoré môže kupujúci primerane očakávať, a to aj s ohľadom na verejné vyhlásenia predávajúceho alebo inej osoby v tom istom zmluvnom reťazci, najmä prostredníctvom reklamy alebo označenia, pokiaľ predávajúci nepreukáže, že o nich nevedel alebo že boli v čase uzavretia kúpnej zmluvy upravené spôsobom prinajmenšom porovnateľným s tým, ako boli urobené, alebo že nemohli ovplyvniť rozhodnutie o kúpe,
  3. vec sa dodáva s príslušenstvom vrátane obalu, návodu na montáž a iných návodov na použitie, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, a
  4. vec zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním vzorke alebo vzorke, ktorú predávajúci poskytol kupujúcemu pred uzavretím kúpnej zmluvy.
 5. Ustanovenia článku 7.4 Obchodných podmienok sa nepoužijú, ak predávajúci pred uzavretím kúpnej zmluvy výslovne oznámil kupujúcemu, že vlastnosť veci je iná a kupujúci s tým pri uzavretí kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.
 6. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu aj za vady spôsobené nesprávnou montážou alebo inštaláciou vykonanou Predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť podľa Kúpnej zmluvy. To platí aj v prípade, ak montáž alebo inštaláciu vykonal kupujúci a vada je spôsobená nedostatkom v návode poskytnutom predávajúcim alebo poskytovateľom digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, ak má vec digitálne vlastnosti.
 7. Ak sa vada prejaví v priebehu jedného roka od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí, pokiaľ to nevylučuje povaha veci alebo vady. Táto lehota neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať, ak na vadu oprávnene upozornil.
 8. Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami, predávajúci zabezpečí, aby sa kupujúcemu poskytli dohodnuté aktualizácie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu. Okrem dohodnutých aktualizácií predávajúci zabezpečí, aby boli kupujúcemu po prevzatí predmetu poskytnuté aktualizácie, ktoré sú potrebné na zachovanie vlastností uvedených v článkoch 7.3 a 7.4 obchodných podmienok, a aby bol kupujúci informovaný o ich dostupnosti:
  1. na obdobie dvoch rokov, ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu podľa kúpnej zmluvy poskytovať nepretržite počas určitého obdobia, a na celé obdobie, ak je poskytovanie dohodnuté na obdobie dlhšie ako dva roky,
  2. tak dlho, ako môže kupujúci odôvodnene očakávať, ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu podľa kúpnej zmluvy poskytnúť jednorazovo; to sa posudzuje podľa druhu a účelu veci, povahy digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a s prihliadnutím na okolnosti v čase uzavretia kúpnej zmluvy a povahu záväzku.
 9. Ustanovenia článku 7.8 Obchodných podmienok sa neuplatnia, ak Predávajúci pred uzavretím Kúpnej zmluvy výslovne oznámil Kupujúcemu, že aktualizácie nebudú poskytované a Kupujúci s tým pri uzavretí Kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.
 10. Ak Kupujúci neposkytne aktualizáciu v primeranej lehote, nemá Kupujúci žiadne práva z vady, ktorá vznikla výlučne v dôsledku neposkytnutia aktualizácie. To neplatí, ak kupujúci nebol upozornený na aktualizáciu alebo dôsledky neaktualizácie, alebo ak kupujúci neaktualizoval alebo aktualizoval nesprávne v dôsledku chyby v návode. Ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu podľa kúpnej zmluvy poskytovať nepretržite počas určitého obdobia a ak sa vada prejaví alebo vyskytne v období uvedenom v článkoch 7.8.1 a 7.8.2 zmluvných podmienok, digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu sa považuje za vadne poskytnutý.
 11. Kupujúci môže reklamovať vadu, ktorá sa prejaví do dvoch rokov od prevzatia. Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami a ak sa podľa kúpnej zmluvy má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytovať nepretržite počas určitého obdobia, kupujúci môže reklamovať vadu, ktorá sa objaví alebo prejaví na digitálnom obsahu v priebehu dvoch rokov od prevzatia. Ak sa má plnenie poskytovať dlhšie ako dva roky, kupujúci má právo reklamovať vadu, ktorá sa objaví alebo prejaví v tomto období. Ak kupujúci oprávnene upozornil predávajúceho na vadu, lehota na vytknutie vady neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže tovar používať.
 12. Ak má vec vadu, môže kupujúci požadovať jej odstránenie. Podľa svojej voľby môže požadovať dodanie novej veci bez vady alebo opravu veci, ak zvolený spôsob odstránenia vady nie je nemožný alebo neprimerane nákladný v porovnaní s iným spôsobom; to sa posudzuje najmä s ohľadom na závažnosť vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a na to, či je možné vadu odstrániť iným spôsobom bez väčších ťažkostí pre kupujúceho. Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak to nie je možné alebo je to neprimerane nákladné, pričom sa prihliada najmä na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady.
 13. Predávajúci odstráni vadu v primeranej lehote po jej vytknutí tak, aby kupujúcemu nespôsobil značné ťažkosti, pričom sa zohľadní povaha veci a účel, na ktorý kupujúci vec kúpil. Predávajúci je povinný prevziať vec na vlastné náklady za účelom odstránenia vady. Ak si to vyžaduje demontáž veci, ktorej montáž bola vykonaná v súlade s povahou a účelom veci pred tým, ako sa vada prejavila, predávajúci vadnú vec demontuje a zmontuje opravenú alebo novú vec alebo uhradí náklady s tým spojené.
 14. Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak:
  1. predávajúci odmietol odstrániť vadu alebo ju neodstránil v súlade s článkom 7.13 Obchodných podmienok,
  2. vada sa vyskytla opakovane,
  3. vada je podstatným porušením kúpnej zmluvy alebo
  4. z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností je zrejmé, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho.
 15. Ak je vada veci nepodstatná, kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy (v zmysle článku 7.14 Obchodných podmienok); má sa za to, že vada veci nie je nepodstatná. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po tom, čo mu bola vec doručená alebo po tom, čo mu kupujúci preukáže, že vec odoslal.
 16. Vadu možno uplatniť u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Ak je však na vykonanie opravy určená iná osoba u predávajúceho alebo na mieste pre kupujúceho bližšom, kupujúci vytkne opravu osobe určenej na vykonanie opravy.
 17. S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba, je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, alebo aj vo svojom sídle. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie kupujúcim vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie, kedy kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje a kontaktné údaje kupujúceho za účelom poskytnutia informácie o vybavení reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.
 18. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a Kupujúci o tom musí byť informovaný do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote. Ak je predmetom záväzku poskytnutie digitálneho obsahu vrátane digitálneho obsahu dodaného na hmotnom nosiči alebo služby digitálneho obsahu, reklamácia musí byť vybavená v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a účel, na ktorý ju kupujúci požadoval.
 19. Po uplynutí lehoty podľa článku 7.18 Obchodných podmienok môže kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo požadovať primeranú zľavu.
 20. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.
 21. Kupujúci môže svoje práva zo zodpovednosti za vady tovaru uplatniť najmä osobne na adrese Jílovice 113, Jílovice u Dobrušky 51772 alebo telefonicky na čísle 728 471 812 alebo e-mailom na adrese info@krekry.cz.     .
 22. Ten, kto má právo uplatniť právo z vadného plnenia, má tiež právo na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením tohto práva. Ak však kupujúci neuplatní právo na náhradu škody do jedného mesiaca od uplynutia lehoty, v ktorej je potrebné vadu vytknúť, súd právo neprizná, ak predávajúci namieta, že právo na náhradu škody nebolo uplatnené včas.
 23. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môžu byť upravené reklamačným poriadkom predávajúceho.
 24. Predávajúci alebo iná osoba môže kupujúcemu okrem jeho zákonných práv z vadného plnenia poskytnúť aj záruku za akosť.

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
  Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1820 ods. 1 písm. n) Občianskeho zákonníka.
 2. Reklamácie spotrebiteľov vybavuje predávajúci prostredníctvom elektronickej pošty.
 3. Reklamácie je možné zasielať na elektronickú adresu predávajúceho. Informáciu o vybavení reklamácie Kupujúceho zašle Predávajúci na elektronickú adresu Kupujúceho. Iné pravidlá vybavovania reklamácií Predávajúci nestanovuje.
 4. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy možno využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 5. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
 6. Kupujúci sa môže obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov vo vymedzenom rozsahu.
 7. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Predávajúci plní svoju informačnú povinnosť voči Kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR"), týkajúcu sa spracúvania osobných údajov Kupujúceho na účely plnenia Kúpnej zmluvy, na účely rokovaní o Kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností Predávajúceho, a to predovšetkým prostredníctvom elektronickej pošty.

ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE SÚBOROV COOKIE.

 1. Kupujúci v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti) v znení neskorších predpisov súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu alebo telefónne číslo kupujúceho. Predávajúci plní svoju informačnú povinnosť voči Kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia GDPR súvisiacu so spracúvaním osobných údajov Kupujúceho na účely zasielania obchodných oznámení predovšetkým prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Predávajúci si plní svoju zákonnú povinnosť súvisiacu s prípadným ukladaním cookies na zariadení Kupujúceho prostredníctvom osobitného dokumentu a vyskakovacieho okna, v ktorom môže Kupujúci súhlasiť alebo odmietnuť spracovanie údajov.

PREDKLADANIE
 1. Oznámenia o doručení sa môžu doručovať na elektronickú adresu kupujúceho.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť a ktoré by sa inak uplatnili pri absencii voľby práva podľa ustanovení článku 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).
 2. Ak niektoré ustanovenie zmluvných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
 3. Kúpnu zmluvu vrátane obchodných podmienok archivuje predávajúci v elektronickej podobe a nie je k nej prístup.
 4. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa sídla v Jíloviciach 113, Jílovice u Dobrušky 51772, e-mailová adresa info@krekry.cz. Predávajúci neposkytuje žiadne iné prostriedky online komunikácie.

 

V Prahe, dňa 10.8.2023